Garantie en herroepingsrecht

Bewaar altijd uw aankoop bon, deze heeft u nodig voor een garantie aanvraag.

Garantie accu's:

Belangrijke informatie onderhoud accu's voor boten, campers, recreatie of strandhuisjes die in de winter opgeslagen worden.

Onderhoud accu's tijdens de periode dat u hem niet gebruikt is zeer belangrijk, zorg ervoor dat u een goede accu/druppellader heeft.
Een accu heeft zelfontlading, dus als u geen onderhoud pleegt zal de levensduur van de accu beïnvloed worden of defect gaan, is er geen mogelijkheid om te laden, neem deze accu's mee naar huis voor onderhoud.

Boodschappen auto's, oldtimers en b.v. cabrio's worden in de regel weinig gebruikt, korte afstanden zal de levensduur van de accu beïnvloeden.
Gebruik een goede onderhoudslader als u de auto weinig gebruikt.

Een accu onder de 11.75V is geheel ontladen (zie ontladingstabel website). Zorg dat de accu na gebruik altijd direct goed en veilig weer geladen wordt. Beneden de 10,5 Volt is de accu dusdanig ontladen dat de garantie NIET meer kan worden toegekend. Zorg er dus voor dat de accu altijd goed geladen is. Beneden de 7 Volt zullen de meeste laders de lading niet eens meer oppakken. Ook een verminderde startstroom valt buiten de garantie aangezien dit geen productiefout is maar een gebruikersfout. Er is namelijk niet goed geladen en/of de accu is ontladen geweest.

Fabrieksgarantie accu's (niet op gebruikersfouten, diep ontladen en lekstroom in voertuigen).
Fabrieksgarantie zonnepanelen.

Zonnepanelen: 5 jaar
6 Volt accu's (oldtimer): 1 jaar
Auto accu's: 2 jaar
Vrachtwagen accu's: 2 jaar
Semi Tractie accu's: 1 jaar
AGM accu's: 2 jaar
Gel accu's: 2 jaar
Lead Carbon accu's: 2 jaar
Voltium LiFePo4 accu's: 5 jaar
Motor accu's Premium (NAT): 6 maanden
Motor accu's (Gel-AGM): 1 jaar
Scooter accu's: 1 jaar
Optima accu's: 2 jaar
Startboosters: 2 jaar


Herroepingsrecht:
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping:
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen.


Klachtenregeling:
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Retourneren:
Heeft u een garantie aanvraag of wilt u een product retourneren, download dit formulier ontbinding / herroeping, dan kunt u het opsturen of brengen naar: Accuweb, Klompenmakerstraat 47A, 3194DD Hoogvliet.

Accuweb geeft geen financiële garantie, wel kunt u een tegoedbon van ons krijgen als het blijkt dat het garantie is.